Kategorier
Rivning

Rivning i Nyköping med omtanke

Rivning kan innefatta allt från att slå ner en innervägg till att demolera ett helt kvarter. En firma som sysslar med rivning i Nyköping kan göra jobbet.

Många uppfattar rivning som en negativ åtgärd liktydigt med att något ska förstöras för all evig framtid. Men att riva gamla byggnader kan vara ett första steg för att förändra något i ett samhälle till det bättre. Under första halvan av 1900-talet revs exempelvis många bostadskvarter som hade undermåliga sanitära förhållanden. Istället har moderna kvarter växt fram även om några menar att vissa kulturvärden försakats.

Att riva äldre byggnation kan inte göras av lekmän. De delar som rivs skall i största möjliga utsträckning kunna återanvändas och gå tillbaka till ett kretslopp. Metaller och allmänt skrot kan självklart hanteras och gå till våra smältugnar. Byggmaterial som tegel och liknande kan sorteras ut och dyka upp som delar i nya byggnader. Men äldre byggnader innehåller ofta material som inte kan återanvändas. Sådant material måste saneras och antingen destrueras eller läggas på deponi.

Rivning i Nyköping av industrifastigheter

Peter arbetar som projektledare i ett fastighetsbolag som köpt upp ett industriområde som ska exploateras. Nya och exklusiva bostäder ska byggas. Några fabriksbyggnader står fortfarande kvar och vissa har höga skorstenar som ska rivas. Ett sådant rivningsuppdrag kräver erfarenhet och Peter kontaktar en firma som sysslar med säker rivning i Nyköping. Att fälla en skorsten till marken är en grannlaga uppgift, där ett säkerhetsområde måste upprättas. Skorstenens tegelstenar måste samlas upp och transporteras till en återvinningsanläggning.

I de flesta äldre fabriksbyggnader döljer sig produkter som innehåller asbest. Det kan handla om isolering kring ledningar eller om fasadbeklädnad. Rivningen måste då följa vissa specifika steg som omgärdas av bestämmelser från våra miljömyndigheter. Området måste avgränsas så att asbest inte flyger iväg. Personalen som gör saneringsarbetet måste ha särskilda skyddskläder.